Discover Bohol - Bohol Tours - Chocolate Hills - Panglao Beaches - Alona - Python - Sandugo - Baclayon Church - Balicasag
Bohol Sunday Post - Bohol Newspaper - Bohol news online - Bohol online news - Bohol latest news - Bohol news update - Bohol breaking news - What's happening in Bohol
Tagbilaran - Bohol - Telephone Directory
VOLUME XXIX No. 20
Tagbilaran City, Bohol, Philippines
October 12, 2014 issue
advertisement
-
-
ARCHIVED ISSUES
 
Bohol Realty - Panglao beach property - affordable house and Lot - overlooking view - commercial property - investment property - Bohol beach property

EBANGHELYO (Mt. 22 : 1-14)

 

1 Migamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. 2 “Ang Gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kombira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. 3 Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtoon na sila sa kombira, apan mibalibad ang mga dinapit. 4 Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon ug giingnan niya, ‘Sultihi ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kombira; giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati, ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kombira sa kasal!' 5 Apan wala magtagad ang mga dinapit, ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton: ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, 6 samtang ang uban midakop sa mga sulugoon, ug gibunalan ug gipatay nila. 7 Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, ug gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga mamumuno, ug gisunog ang ilang siyudad. 8 Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, ‘Andam na ang akong kombira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. 9 Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan' 10 Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug daotan, ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikombirahan. 11 “Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti sa kasal. 12 Gipangutana siya sa hari, ‘Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa bisti sa kasal?' Apan wala motingog ang tawo. 13 Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, ‘Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. 14 Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, “Kay daghan ang gidapit, apan diyotay ra ang gipili.” Ang Ebanghelyo sa Ginoo.

oOo

KAHULOGAN SA EBANGHELYO (Mt. 22 : 1-14)

2 “Ang Gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay ug usa ka kombira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Sama sa maanindot nga talan-awon sa telebisyon, ang Gingharian sa Langit gihulagway ni Jesus nga usa ka kombira. Usa ka mabulokong kasaulogan diin ang Dios mismo ang nagkombira alang sa iyang Anak! Mabasa kanato kining maong paghulagway diha sa Bibliya: si Jesus nakigminyo sa iyang hinigugma nga mao ang mga katawhan (Hoseas cc. 1 to 3; Isaias 54:4-8, 61:10, 62:4-5; Jeremias 2:2, 31:3, etc.). Gipadayag sa Bibliya nga ang kadugtungan tali sa Dios ug sa tawo mao ang “kasundoan”, “paghigugmaay”, “pakigminyoay”. Ang pagtuo nga Kristohanon, dili lamang diay mga listahan sa kamatuoran, kondili usa ka relasyon nga susama sa suginlanon sa managhigugmaay. 3a Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtoon na sila sa kombira...

Ang damgo sa Ginoo alang sa mga tawo mao ang usa ka unibersal nga kombira. Anaa sa kombira ang kalipay sa panagtapok, paghimamatay, pagkaon, pag-inum, sayaw, awit, katawa. Susama sa pyesta, anaa ang kalipay nga gipanag-ambitan. Siya nagdapit kanato ngadto sa maong panagtapok! 3b apan mibalibad ang mga dinapit. Pagkaluoy sa hari. Ang mga dinapit wala manumbaling.

4 Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon ug giingnan niya, ‘Sultihi ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kombira; giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati, ug nahik ay na ang tanan. Pangari na kamo sa kombira sa kasal!'

Apan ang unang pagbalibad wala makadiskorahe sa hari. Hinoon mipabag-o siya sa iyang pagdapit.

Unsa may akong personal nga tubag sa mga panahon nga ang Dios nagdapit kanako? Unsa kahay mga pagdapit sa Ginoo nga wala nako matagad? Ngano man?

5 Apan wala magtagad ang mga dinapit, ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton: ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, 6 samtang ang uban midakop sa mga sulugoon, ug gibunalan ug gipatay nila.

Pagkagahi gayod sa balatian sa tawo. Dili lamang niining maong sambingay, kondili bisan pa gani sa atong panahon karon.

Pagkadaghan gayod sa mga tawo nga gidapit apan tingali wala masayod nga sila gidapit diay sa Dios. Mao nga atua sila sa ubang mga buluhaton nga ilaha ra ug wala palabota ang Dios. Apan aduna usay mituyo gayod sa pagdumili sa pagtubag ug gani gilutos ang mga sulugoon sa Dios, gibiaybiay, gisaway!

Unsa man ang Domingo? Alang ba, una sa tanan, sa Dios? O ato pa gihapon nga giangkon nga daw atua. Pagkalaog gayod natong mga tawo!

7Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, ug gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga mamumuno, ug gisunog ang ilang siyudad.

Tinuod gayod nga nahitabo kini sa kasaysayan sa dakbayan sa Jerusalem. Ang maong dapit gilaglag gayod sa tuig 70 A.D. ug kadto giisip nga silot gumikan sa pagdumili sa mga katawhan sa pagtuo. Aduna diay silot niadtong nagpakabuta-bungol sa pagdapit sa Ginoo.

8 Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, ‘Andam na ang akong kombira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. 9 Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan'

Ang mga Hudiyo nga maoy unang gidapit midumili. Ug karon gidapit na ang mga Hentil. Apan wala kini magpasabot nga kitang mga Hentil mas maayo pa kay sa mga Hudiyo. Kay bisan usab kita wala man magmakanunayon sa atong tubag sa Ginoo. Ang labing mahinungdanong pagtulun-an nga atong masayran gikan sa sambingay mao kini: nga ang tanan diay gidapit!

10 Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug daotan, ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikombirahan.

Walay pagpihigpihig ang pagdapit sa pagsulod sa maong kombira. Ug labaw pa, siya midapit niadtong, sa baroganan sa kalibutanong kombira, wala matagad: ang mga kabos ug sinalikway.

11 “Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti sa kasal. 12 Gipangutana siya sa hari, ‘Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa bisti sa kasal?' ...

Bisan pa nga ang tanan gidapit, apan kinahanglan gayod ang pagpangandam. Kinahanglan nga magsul-ob kita sa “bag-ong pagkatawo”.

13 Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, ‘Gapusa ninyo… ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon...

Adunay silot niadtong mangahas sa pagsulod ug pag-apil apan walay pagpangandam. “Ginoo, dili ako takos… ipamulong lamang ug mamaayo ako!”

-
-
The Bohol Sunday Post, copyright 2006 - 2014, All Rights Reserved
For comments & sugestions please email: webmaster@discoverbohol.com